Doel en filosofie

Eén algemene oplossing voor alle energievraagstukken is er niet, maar door velen te combineren is het zeker haalbaar om het totale energieverbruik op korte termijn met 50% terug te brengen. Veranderingen in het gebruikersgedrag kunnen naast technische oplossingen in belangrijke mate hierin bijdragen.

De komende 10 jaar valt de grootste winst te behalen door het toepassen van een aantal energiebesparende maatregelen op het gebied van huis, vervoer en consumptie. Dit zal er in belangrijke mate toe bijdragen dat het percentage groene energie over 10 jaar kan toenemen tot ca. 40%. De volgende stap om verder te besparen zal naar verwachting meer tijd vergen, omdat veel verbeteringen ons inziens in de komende 10 jaar zijn door te voeren. Vermoedelijk zal er nog eens 40 jaar nodig zijn om m.n. het huidige verbruik van fossiele brandstoffen grotendeels te vervangen door duurzame bronnen zoals m.n. zonne-, water- en windenergie.

Energiebesparen heeft van nature een sober imago (koud huis, kleine auto, eenvoudig eten e.d.). Het betekent veelal dat zolang mensen de gas- elektriciteits- en brandstofrekeningen voor hun auto zonder al te veel problemen kunnen betalen het niet uitnodigt om er erg bewust mee bezig te zijn. Wij denken dat een grote energiebesparing mogelijk is zonder in belangrijke mate in te hoeven leveren op uw comfort. Dit kan in de regel door slimme maatregelen en beter energiebeheer (bewust gebruik). Uiteindelijk geldt voor veel mensen dat het bewust omgaan met energie en de omgeving eerder een verrijking van het leven is dan het ‘grenzeloos’ consumeren.

Ons motto is dat gemiddeld genomen elke Nederlander in de komende 10 jaar, met enige inspanning, zonder in grote mate in te moeten leveren op zijn welvaart, 50% kan besparen op zijn of haar huidige energieverbruik. Daarmee wordt niet alleen een belangrijke trendbreuk gerealiseerd (het energieverbruik stijgt immers nog altijd), maar wordt automatisch het procentueel aandeel ‘groene’ energie verhoogd. Vervuilende energiecentrales danwel oude centrales met een relatief laag rendement kunnen hierdoor eerder uit bedrijf en nieuwe investeringen in b.v. kolencentrales zijn dan hopelijk niet noodzakelijk.

Belangrijk is om vast te stellen dat voor het duurzaam opwekken van energie initieel veel energie nodig is om de benodigde technieken te ontwikkelen en te produceren. Vanuit die optiek is minder verbruik in alle opzichte in eerste instantie de beste strategie. Bovendien zijn lang niet alle aangeboden energiebesparende technieken zinvol om grootschalig toe te passen. Op het moment dat de terugverdientijd te hoog ligt dan is de de benodigde energie-input veelal hoger dan de besparende techniek ooit oplevert. Belangrijk is om per product kritisch te kijken naar de prestaties en voor- en nadelen. Zo kun je afvragen of de gebruikte materialen wel duurzaam zijn. Een brandstofcel is bijvoorbeeld een geweldige vinding, maar zolang er duur en schaars platinum nodig is om deze goed te laten werken is een dergelijke techniek niet grootschalig inzetbaar.

De energiebesparende technieken/methoden zijn op deze site grofweg onderverdeeld naar:

  • zeer aan te bevelen vanwege de economische voordelen, waarbij meestal ook een comfortverbetering ontstaat.
  • rendabel met beperkt economisch voordeel. De aanbevolen producten zijn door ons zoveel mogelijk geselecteerd op prijs/kwaliteitverhouding. Natuurlijk is de verwachting dat in de toekomst bepaalde producten steeds goedkoper zullen worden. Dit proces zal echter worden versneld als er een gezonde vraag is vanuit de markt. Ons advies is dan ook om op het moment dat producten (met of zonder subsidie) rendabel zijn, ze ook daadwerkelijk te gaan toepassen. Op deze manier wordt de industrie voor duurzame producten in belangrijke mate gestimuleerd om verder te innoveren en zal het aantal aanbieders verder gaan toenemen. Producten zullen hierdoor uiteindelijk sneller in prijs dalen.
  • de categorie ‘fun’, deze producten zijn niet direct uitgezocht op economisch en milieutechnische nut, maar zijn leuk en/of educatief. De producten hebben wel allemaal betrekking op energiegebruik zonder daarvoor direct fossiele brandstoffen te gebruiken.

Alle gebruikte vormen van energie zorgen voor C02 uitstoot. Afhankelijk van de gekozen opwekkingstechnieken zal dit in meer of minder mate zijn met daarbij specifieke voor- en nadelen.

Kerncentrales zijn aantrekkelijke energiecentrales om met een gunstige uitstoot van CO2 (en andere afvalstoffen die m.n. bij kolencentrales vrijkomen) elektriciteit op te wekken.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor ontwikkeling, bouw, ontmanteling, afvalopslag en delven van uranium natuurlijk wel veel energie nodig is. Dit voor de mensen die alleen kijken naar de laatste stap in het proces.

Het bouwen van een centrale is een zeer energie- en tijdsintensieve operatie en daarbij speelt het veilig opslaan van afval nog altijd een belangrijke rol. Ook de maatschappelijke discussie speelt een belangrijke rol. De meest doeltreffende manier van energie besparen is om die reden het totale verbruik terug te brengen en daar waar rendabel alternatieve middelen in te zetten.